Het huurgarantiefonds…

Vlaamse overheid werkt aan soepeler voorwaarden voor Huurgarantiefonds

Sinds 1 januari 2014 zijn eigenaars van onroerende goederen in Vlaanderen dankzij het huurgarantiefonds beschermd tegen wanbetaling van de huurders. De huurders zelf zijn op hun beurt beschermd tegen uitzetting. Om gebruik te kunnen maken van dat systeem moet een eigenaar zich binnen twee maanden na de ondertekening van de huurovereenkomst aansluiten bij het fonds. Hij betaalt daarvoor 75 euro (een bedrag dat hij niet kan terugvorderen van de huurder). Per huurovereenkomst kan hij slechts één keer een beroep doen op dat fonds, en dat voor een bedrag dat overeenstemt met 3 maanden huur met een maximum van 2.700 euro. In ruil daarvoor moet de huurder een spreiding van betaling aanvaarden voor de achterstallen.

 

Opmerkelijk: in anderhalf jaar zijn er door het Huurgarantiefonds amper vijf tussenkomsten verleend. Het belangrijkste struikelblok ligt in de opgelegde voorwaarden. Zo komt het fonds pas tussenbeide in de betaling van de achterstallige huur als de huurder een huurachterstand heeft van drie maanden, de vrederechter een afbetalingsplan oplegt en de huurder dat plan niet naleeft. De verhuurder is dus verplicht zich tot de vrederechter te wenden om de ontbinding van de huur en de uithuiszetting van de huurder te vragen.

Bron: Netto dd. 23/11/15


huurgarantiefonds - Huurproblemen

www.huurproblemen.be