Zorg ervoor dat uw huurder correct betaalt!

Huurachterstal vermijden, hoe doe je dat?

Het gebeurt steeds vaker dat een huurder zijn maandelijkse huur niet betaalt. Hoe kunt u zich bij het aangaan van de huurovereenkomst beter beveiligen tegen huurachterstal? Welke contractuele bepalingen kunt u voorzien? Door wie laat u de huurovereenkomst ondertekenen? En wat doet u als u achteraf uiteindelijk toch niet correct betaald wordt?

Selecteren van de juiste huurder

Ga niet zomaar met om het even welke kandidaat in zee. Ga na of hij de huur effectief kan betalen. U mag vragen dat een kandidaat-huurder u een loonfiche voorlegt of het bewijs levert van het bestaan van een vervangingsinkomen of een inkomen uit een zelfstandige activiteit. Een goede vuistregel is dat het maandelijkse netto-inkomen van de huurder minstens drie keer de maandelijkse huur moet bedragen. Vraag de toestemming van de kandidaat om referenties te nemen bij een vorige verhuurder. Iemand die te goeder trouw is heeft daar meestal weinig problemen mee. Weet wel dat een kandidaat-huurder weigeren enkel omdat hij geen referenties wil geven in principe niet kan.

Bijkomende borgstelling vragen

Vraag eventueel dat de ouders als medehuurder meetekenen of zich borg stellen. Let wel op, want de wet voorziet dat iemand zich maar privé borg kan stellen als hij zijn verbintenis volledig met de hand schrijft. De ouders gewoon laten tekenen als borg is dus niet voldoende. Als de ouders gehuwd zijn, laat u ze ook altijd het best beiden tekenen om te vermijden dat de andere echtgenoot nadien de borgstelling aanvecht omdat de belangen van het gezin in het gevaar komen.

Leg een vaste betaaldatum op

Bepaal in het huurcontract wanneer de huur precies betaald moet zijn. Laat de huurprijs vooraf betalen, bv. uiterlijk tegen de vijfde van de maand waarop hij betrekking heeft. Zo kunt u korter op de bal spelen. Voorzie ook dat de huurder met een doorlopende opdracht moet betalen. Zo vermijdt u alvast dat hij ‘vergeet’ om de maandelijkse overschrijving uit te voeren.

Sanctie bij laattijdige betaling

Voorzie meteen ook een sanctie voor het geval dat uw huurder niet tijdig betaalt. Leg vast dat hij in dat geval van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest en eventueel ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is. Overdrijf niet met die interest en met die schadevergoeding, anders zal de rechter ze sowieso niet (volledig) toekennen.

Bron: Indicator dd. 2/9/15


huurachterstal - Huurproblemenwww.huurproblemen.be