Niet geregistreerd, geen opzeg nodig?

Niet geregistreerd, dus geen opzeg nodig.

Om u als verhuurder aan te sporen het huurcontract te registreren, is er sinds 2007 in een bijzondere sanctie voorzien. Laat u het contract niet tijdig registreren – dus binnen de twee maanden – dan kan de huurder het huurcontract veel eenvoudiger beëindigen. Hij hoeft dan immers geen opzeg van drie maanden te geven, zoals normaal gezien de regel is. Zo’n niet-geregistreerd contract kan hij stopzetten zonder opzegtermijn of opzegvergoeding (art. 3, §5, lid 5 Woninghuurwet) .

Kan uw huurder weg van de ene dag op de andere?

Dat is ook niet echt zo. Uw huurder mag niet zomaar opstappen zonder u te verwittigen. Hij moet immers nog steeds een opzeg geven die dan direct zal ingaan op de eerste dag van de volgende maand.

geregistreerd - huurcontractEchter, sluit u een korte woninghuur voor een termijn korter of gelijk aan drie jaar, dan ligt dat enigszins anders. Tijdens de looptijd van dat contract is die sanctie niet voorzien.

Let op! Indien het huurcontract na het einde van de voorziene termijn niet tijdig opgezegd of stilzwijgend verlengd wordt, dan wordt het automatisch een ‘gewoon’ negenjarig contract. Vanaf dat moment is die registratie dus wel belangrijk.

Hoe zit dat met een contract van vóór 2007?

Het is immers nog maar sinds 15 juni 2007 verplicht om een woninghuur schriftelijk te sluiten. Voordien werden er dikwijls mondelinge contracten gesloten en die hoefden niet geregistreerd te worden.

De sanctie van een directe opzeg geldt dus niet voor een contract van vóór 2007. De huurder moet dus wel degelijk een opzeg geven van drie maanden, ook als het gaat om een mondeling of schriftelijk niet-geregistreerd contract.

Lees meer over huurproblemen op de pagina met veelgestelde vragen of bij de nieuwsberichten.

Bron: Indicator dd. 19/05/15


Huurproblemen - geregistreerdwww.huurproblemen.be