Afbetalingsplan voor uw huurder?

Een afbetalingsplan voor uw huurder?

Wat doet u het best als uw huurder een afbetalingsplan voorstelt om zijn huur achterstallen te regelen? Waarom wordt u zo vaak uiteindelijk sneller betaald? Wat moet u zeker in de overeenkomst opnemen? En wat kunt u dan doen als de huurder het afbetalingsplan toch niet nakomt? Kan de vrederechter tegen uw wil toch een afbetalingsplan toekennen? Welke sancties kunt u dan laten inbouwen?

Als u een woning of appartement verhuurt, dan is het belangrijk strikt op te volgen of uw huurder de huur wel correct betaalt. Speel kort op de bal, want eens de achterstand oploopt, wordt die ‘onoverbrugbaar’ en stoppen sommige huurders gewoon met betalen. Betaalt uw huurder niet op tijd, neem dan dadelijk contact op (telefonisch, via mail, via sms, …) en vraag hem alsnog het nodige te doen. Gaat hij ook daar niet op in, stuur hem dan een aangetekende ingebrekestelling. Maar hoe reageert u dan het best als uw huurder u zegt dat hij het geld niet heeft om u dadelijk te betalen en hij u een afbetalingsplan voorstelt?

Waarom een afbetalingsplan?

U bent natuurlijk niet verplicht om op het voorstel van uw huurder in te gaan. De huur is nu eenmaal onmiddellijk verschuldigd. U hoeft dus geen afbetalingen toe te staan. U kunt dan ook perfect aandringen op een volledige en onmiddellijke betaling. Gooi niettemin het voorstel van uw huurder niet direct overboord. Als u uiteindelijk toch naar de rechtbank moet stappen, dan is de kans immers reëel dat de rechter sowieso een afbetalingsplan zal toestaan. Door dadelijk zelf al een afbetalingsplan overeen te komen spaart u dus tijd uit. Uw huurder begint u zo immers (hopelijk) sneller terug te betalen.

Wat moet er instaan?

Laat de huurder in eerste instantie de exacte omvang van zijn schuld bevestigen. Zo kan daar dan later tenminste al geen discussie meer over bestaan. Verder spreekt u af op welke termijn uw huurder de schuld terugbetaalt. Probeer die termijn zo kort mogelijk te houden (zeker niet langer dan zes maanden tot hooguit een jaar). Kom meteen overeen dat uw huurder op de achterstallen ook interest verschuldigd is. Overdrijf daarmee niet. Bepaal ook dat uw huurder de som die hij u volgens het afbetalingsplan verschuldigd is, moet betalen bovenop de maandelijkse huur die hij daarnaast gewoon moet blijven doorbetalen. Kom ook overeen dat het openstaande saldo onmiddellijk opeisbaar wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, als één betaling niet correct gebeurt. Een model van een afbetalingsplan kan u hier bekomen.

Leeft uw huurder het afbetalingsplan niet na?

Dan heeft u meteen een sterk dossier om naar de rechtbank te stappen. Vraag dan dat de huurder veroordeeld wordt tot betaling van de huur achterstallen en dat de huurovereenkomst ontbonden wordt. Vorder tevens de bijbehorende vergoedingen (beëindigingsvergoeding, voorbehoud voor huurschade, …). U kunt daarbij wijzen op het feit dat de huurder zelfs het overeengekomen afbetalingsplan niet respecteerde. De kans dat de rechtbank dan nog verder ‘geduld’ heeft met uw huurder is klein. Hij heeft nu eenmaal al een ‘tweede kans’ gekregen. U kan deze procedure makkelijk zelf voeren voor de Vrederechter. Bekom de nodige documenten hier.

U weigert het afbetalingsvoorstel van uw huurder?

Als u weigert om een afbetalingsplan te aanvaarden en naar de rechter stapt, dan is de kans reëel dat die uw huurder toch een afbetalingsplan toekent, vooral als die huurder een goede verklaring heeft voor zijn niet-betaling en aantoont dat zijn problemen tijdelijk zijn (bv. ziekte, korte periode van werkloosheid, …). Zelfs als u zich tegen een afbetalingsplan verzet, vraagt u het best (ondergeschikt) om aan dat plan een aantal modaliteiten te koppelen.

Bron: Indicator dd. 26/11/15


 

afbetalingsplan - huurproblemenwww.huurproblemen.be